Lắp Đặt Thiết Bị Quan Trắc Địa Kỹ Thuật
  • Thiết kế h thng quan trc, cung cp và lp đt, thu thp d liu và truyn d liu quan trc, phân tích d liu quan trc, đánh giá các giá tr quan trc an toàn và không an toàn.
  • Lắp đt hệ thống đo nghiêng,  đo dịch chuyển ngang  Inclinometer system, đo áp lực nưc Piezometer, đo lún theo lớp Magnet Extensometer, đo ứng suất Total Pressure Cell, đo lún Settlement Cell….
  • Giám sát và lp báo cáo cho các hệ thống quan trắc, thiết lp h thng cnh báo.
Lắp đặt trạm quan trắc tự động cho bãi đổ thải; đo áp lực nền, ứng suất tổng và lún dưới nền bãi đổ thải. Piezometer, Total Pressure Cell and Settlement Cell
Lắp đặt hệ thống đo dịch chuyển ngang inclinometer và hệ thống đo lún sondex tại đập ngăn thải TSF - PKM
Lắp đặt bộ đọc Piezo tự động - Quattro Logger của Slope Indicator - Mỹ
Ghi đo số liệu đo nghiêng bằng bộ máy ghi đo xách tay - Inclinometer Datamate
Ghi đo số liệu quan trắc lún theo lớp bằng từ tính- Magnet Extensometer
PHU KHAM COPPER-GOLD PROJECT
Phu Bia Mining Ltd
Vientiane, Lao PDR

Lắp đặt thiết bị quan trắc
Cung cấp và lắp đặt giếng Piezometer và VW Piezometer của Slope Indicator - Mỹ tại đập ngăn thải TSF - PKM
Lắp đặt hệ thống đo dịch chuyển ngang inclinometer của Slope Indicator tại đập ngăn thải TSF - PKM
FRIEDA RIVER COPPER-GOLD PROJECT
Papua New Guinea

Lắp đặt VW Multi-level Piezometer
trong hố khoan sâu
Geotech International đã tiến hành lắp đặt VW Piezometer nhiều lớp trong hố khoan sâu tới 500m tại dự án ở Papua New Guinea.