Lắp đặt hệ thống
Inclinometer của Slope Indicator cho quan trắc dịch chuyển ngang và biến dạng dưới nền của công trình
Lắp đặt thiết bị đo áp suất, áp lực Piezo để theo dõi an toàn đập cho dự án thủy điện ở Lào
Ghi đo số liệu quan trắc lún theo lớp bằng từ tính- Magnet Extensometer lắp đặt cùng hệ thống đo nghiêng Inclinometer
Lắp đặt bộ đọc Piezo tự động - Quattro Logger của Slope Indicator - Mỹ
Ghi đo số liệu đo nghiêng bằng bộ máy ghi đo xách tay - Inclinometer Datamate
Trạm quan trắc tự động lượng mưa và áp lực nước dưới thân đê (rain gauge and VW Piezometer)
Lắp đặt Pizo met day rung -  VW Piezometer trong hố khoan sâu 500m ở Papua New Guinea
Giám sát và lập báo cáo cho các hệ thống quan trắc; Thiết lập hệ thống cảnh báo.
Lắp đặt hệ thống đo nghiêng - Đo dịch chuyển ngang - Inclinometer system, - Đo áp lực nước Piezometer, - Đo lún theo lớp Magnet Extensometer, - Đo ứng suất Total Pressure Cell, Đo lún Settlement Cell….
Thiết kế hệ thống quan trắc, cung cấp và lắp đặt; thu thập dữ liệu và truyền dữ liệu quan trắc; phân tích dữ liệu quan trắc; đánh giá các giá trị quan trắc an toàn và không an toàn;

Thiết bị quan trắc địa kỹ thuật
Lắp đặt & Quan trắc

Lắp đặt thiết bị đo lún theo lớp từ tính - Magnet Extensometer cùng với ống đo dịch chuyển ngang (đo nghiêng) - Inclinometer system.
Geotech International - Lắp đặt trạm quan trắc tự động cho bãi đổ thải; đo áp lực nền, ứng suất tổng và lún dưới nền bãi đổ thải. Piezometer, Total Pressure Cell and Settlement Cell
Typical Project Profile