Geotech International Group of Companies
Major Geotechnical Consulting and Construction Project Work

ກຸ່ມບໍລິສັດ ຈີໂອເທັກ ອິນເຕີເນຊັນນໍ
ລົງເລິກກ່ຽວກັບການເປັນທີ່ປຶກສາທາງທໍລະນີເຕັກນິກ ແລະ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
No. Work dates Client and project Location of work Summary of work
I Year 2020 - - -
1 March 2020 to present Phu Bia Mining Co. Ltd.
Ban Houayxai Gold-silver Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ທາງທໍລະນີເຕັກນິກເພີ່ມ, ການຕິດຕັ້ງທໍ່ວັດແທກນຳ້ໃຕ້ດີນ ແລະ ເຄື່ອງປີໂຊມີເຕີແບບສາຍສັ່ນໄກວ ຢູ່ທາງນຳ້ລົ້ນບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ການຍົກລະດັບ CFRD
2 March 2020 to present Phu Bia Mining Co. Ltd.
Phu Kham Copper-gold Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ທາງທໍລະນີເຕັກນິກ, ການຕິດຕັ້ງທໍ່ວັດແທກນຳ້ໃຕ້ດີນ ແລະ ເຄື່ອງປີໂຊມີເຕີແບບສາຍສັ່ນໄກວ ຢູ່ ເດີ່ນຖອກເສດແຮ່ GMO
3 January to
March 2020
Phu Bia Mining Co. Ltd.
Phu Kham Copper-gold Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
ການທົດລອງອັດຕາການຊືມຢູ່ບໍ່ HRA ພູຄຳ
4 February to
March 2020
Knight Piesold Pty Ltd
Nui Phao Mining
Copper Smelter Foundations
Dai Tu, Thai Nguyen,
Vietnam
ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ທາງທໍລະນີເຕັກນິກ, ການຕິດຕັ້ງຕິດຕາມກວດກາໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງຮາກຖານໂຮງງານຫຼອມທອງແດງ ຢູ່ ບໍລິສັດນູຍຝາວ ມາຍນິງ
5 January 2020 Phu Bia Mining Co. Ltd.
Ban Houayxai Gold-silver Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
ການເຈາະ ແລະ ການປຳ້ປູນອັດຊ່ອງວ່າງຂອງມ່ານເພື່ອຄວບຄຸມອັດຕາການຊືມຢູ່ກ້ອງ ແລະ ອ້ອມແອ້ມຝາຄຳ້ສອງດ້ານຢູ່ທາງນຳ້ລົ້ນຂອງອ່າງເກັບຫາງແຮ່
II Year 2019
1 November to
December 2019
Phu Bia Mining Co. Ltd.
Phu Kham Copper-gold Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ທາງທໍລະນີເຕັກນິກ, ການຕິດຕັ້ງທໍ່ວັດແທກນຳ້ໃຕ້ດີນ ແລະ ເຄື່ອງປີໂຊມີເຕີແບບສາຍສັ່ນໄກວ ຢູ່ ເດີ່ນຖອກເສດແຮ່ທາງທິດເໜືອຂອງໂຄງການພູຄຳ
2 September to
November 2019
Phu Bia Mining Co. Ltd.
Phu Kham Copper-gold Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ທາງທໍລະນີເຕັກນິກ ແລະ ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປີໂຊມີເຕີແບບສາຍສັ່ນໄກວຢູ່ເດີ່ນຖອກເສດແຮ່ຟາມດາມຂອງໂຄງການພູຄຳ
3 November 2019 Phu Bia Mining Co. Ltd.
Phu Kham Copper-gold Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປີໂຊມີເຕີແບບສາຍສັ່ນໄກວຢູ່ເຂື່ອນແຊດໂດແດມຂອງໂຄງການພູຄຳ
4 October to
November 2019
OYO Corporation Pacific
Jica Water Reservoir Improvement Project
Majuro Atoll,
Marshall Islands
ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ທາງທໍລະນີເຕັກນິກຢູ່ໂຄງການປັບປຸງອ່າງເກັບນຳ້ຂອງໄຈກາ
5 October to
December 2019
Phu Bia Mining Co. Ltd.
Ban Houayxai Gold-silver Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ທາງທໍລະນີເຕັກນິກ, ການຕິດຕັ້ງທໍ່ວັດແທກນຳ້ໃຕ້ດີນ ແລະ ເຄື່ອງປີໂຊມີເຕີແບບສາຍສັ່ນໄກວ ຢູ່ເດີ່ນຖອກເສດແຮ່ທິດຕາເວັນອອກຂອງໂຄງການບ້ານຫ້ວຍຊາຍ
6 June to
July 2019
JPS Engineering and Construction Company
Da Phuoc Landfill Expansion Project
Ho Chi Minh City,
Vietnam
ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາພຶດຕິກຳຢູ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອຕາມຫຼັກວິສະວະກຳໃນປະເທດຫວຽດນາມ
7 January to
June 2019
Phu Bia Mining Co. Ltd.
Phu Kham Copper-gold Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
- ວຽກການຕິດຕັ້ງທໍ່ວັດແທກນຳ້ໃຕ້ດີນ ແລະ ເຄື່ອງປີໂຊມີເຕີແບບສາຍສັ່ນໄກວເພີ່ມຢູ່ອ່າງເກັບຫາງແຮ່ຂອງໂຄງການພູຄຳ.
-
ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ທາງທໍລະນີເຕັກນິກ, ການຕິດຕັ້ງທໍ່ວັດແທກນຳ້ໃຕ້ດີນ, ເຄື່ອງປີໂຊມີເຕີແບບສາຍສັ່ນໄກວ ແລະ ເຄື່ອງອິນຄລີໂນມີເຕີຢູ່ອ່າງເກັບຫາງແຮ່ສະເຕດ 9 ຂອງໂຄງການພູຄຳ
8 April 2019 Phu Bia Mining Co. Ltd.
Phu Kham Copper-gold Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
ເສົາເຂັມຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອການສ້ອມແປງຮາກຖານຂອງຂາຕັ້ງ T9 ຂອງລະບົບສາຍພານລຳລຽງແຮ່ໝາຍເລກ CV02
9 February to
March 2019
Phu Bia Mining Co. Ltd.
Ban Houayxai Gold-silver Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ທາງທໍລະນີເຕັກນິກ, ການຕິດຕັ້ງທໍ່ວັດແທກນຳ້ໃຕ້ດີນ ແລະ ເຄື່ອງປີໂຊມີເຕີແບບສາຍສັ່ນໄກວ ຢູ່ອ່າງເກັບຫາງແຮ່ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ
10 April to
May 2019
Phu Bia Mining Co. Ltd.
Ban Houayxai Gold-silver Operation
Vientiane Province,
Lao PDR
ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ ຢູ່ບໍ່ຫີນໃໝ່ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ
MAJOR PROJECT WORK - YEAR 2018
No. Work dates Client and project Location of work Summary of work
I Year 2018 - - -
1 July 2018 to present Drilling, Geological and Survey JSC Khamkeut-Saen Oudom Gold Mine Bolikhamxay Province, Lao PDR Exploration drilling at the Khamkeut-Saen Oudom gold mine for 2 year contract term
2 December 2018 to present Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Additional standpipe and vibrating wire piezometer installation work at the Phu Kham tailings dam
3 November to December 2018 Phu Bia Mining Co. Ltd Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Geotechnical site investigation at the PKM saddle dam
4 November-18 BDL Kft. Budapest, Hungary BDL Water Treatment Plant Quang Binh Province, Vietnam Cone penetration testing with pore water pressure measurement
5 September to October 2018 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Geotechnical site investigation for the PKM conveyor system CV02
6 August to October 2018 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Geotechnical site investigation for the PKM Red Road Waste Dump
7 July to August 2018 JPS Engineering and Construction Company Da Phuoc Landfill Expansion Project Ho Chi Minh City, Vietnam Supply and installation of performance monitoring instrumentation for the largest engineered sanitary landfill project in Vietnam
8 July to August 2018 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Geotechnical site investigation at Phu Kham waste dump
9 May to June 2018 Phu Bia Mining Co. Ltd Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Standpipe piezometer installation work at the Phu Kham tailings dam
10 May to June 2018 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Additional geotechnical drilling and investigation at the Ban Houayxai spillway
11 April to May 2018 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Geotechnical drilling and investigation at the Ban Houayxai waste dump
12 April to May 2018 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Geotechnical drilling and investigation at the Ban Houayxai spillway
13 April to May 2018 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Geotechnical investigation and Vibrating Wire Piezometer Installation at the Ban Houayxai tailings dam
14 April-18 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Site investigation at the Phu Kham closure spillway
15 April-18 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Vibrating wire piezometer installation at the Ban Houayxai weir
16 March to April 2018 Lao Global Co. Ltd KPGNN1 Hydropower Dam Project Vientiane Province,
Lao PDR
Comprehensive geotechnical site investigation for the KPGNN3 Hydropower Dam Project. Work includes geotechnical drilling, insitu testing, and undisturbed soil sampling for both on land and on the river boreholes; and seismic refraction surveys
17 March to April 2018 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Drilling and vibrating wire piezometer installation at Phu Kham TSF Stage 9 and 10
18 January to February 2018 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province,
Lao PDR
Drilling and grouting of grout curtain to control seepage under and around abutments of tailings dam spillway
MAJOR PROJECT WORK - YEAR 2017 - 2014
No. Work dates Client and project Location of work Summary of work
II Year 2017 - - -
1 December-17 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province, Lao PDR Site investigation at the Ban Houayxai spillway
2 December-17 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province, Lao PDR Vibrating wire piezometer supply and installation at tailings dam
3 October-17 Geokon Corporation  Ho Chi Minh Metro Line 1, Contract Package 1A Ho Chi Minh City, Vietnam Provision of international expert for instrumentation installation and monitoring works – preliminary assessment and quality assurance audit
4 March to April 2017 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province, Lao PDR Geotechnical site investigation at Phu Kham Closure Spillway, Stage 1
5 February to March 2017 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province, Lao PDR Vibrating wire piezometer installation at tailings dam, Stage 8
III Year 2016 - - -
1 November to December 2016 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province, Lao PDR Hydrogeological  and standpipe piezometer installation at Phu Kham tailings dam
2 September to November 2016 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province, Lao PDR Geotechnical site investigation at Phu Kham Closure Spillway
3 March to April 2016 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province, Lao PDR Drilling and grouting of grout curtain to control seepage under and around abutments of tailings dam spillway Drilling of construction dowel holes
4 April, 2016 Ashkot Energy Ashkot Hydropower project Azad State of Jammu & Kashmir, Pakistan Preliminary concept design of sediment bypass system for new hydropower plant Preparation of Bill of Quantities for economic analysis [On stand-by for full design study and preparation of feasibility drawings]
5 January to April, 2016 Green Cosmos Construction Company Da Phuoc Landfill Expansion Project Ho Chi Minh City, Vietnam Supply and installation of performance monitoring instrumentation for the largest engineered sanitary landfill project in Vietnam
6 December 2015 to January 2016 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province, Lao PDR Supply and installation of performance monitoring instrumentation for the major tailings dam
IV Year 2015 - - -
1 July to September, 2015 Nui Phao Mining Co. Ltd. TSF Dam Instrumentation Stage 2 Dai Tu, Thai Nguyen, Vietnam Supply and installation of performance monitoring instrumentation for the TSF dam sites
2 July-15 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province, Lao PDR Packer testing for hydro-geological study of the mine open pit
3 Jun-15 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province, Lao PDR Packer testing for hydro-geological study of the mine open pit
4 December 2014 to April, 2015 Frieda River Limited Frieda River Project (Package FRS-Q3.14) East Sepik and Sandaun Provinces in northwest Papua New Guinea Supply of performance monitoring instruments for Frieda River Copper-gold Project Geotechnical bore hole logging, selection of samples for laboratory testing, insitu packer testing, field rock strength testing, instrumentation installation and reporting for boreholes drilled for Frieda River Limited at the proposed site of the Frieda River Copper?gold Project
V Year 2014 - - -
1 May  to August 2014 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province, Lao PDR Packer testing and vibrating wire piezometer installation for hydro-geological study of the mine open pit
2 January  to March 2014 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province, Lao PDR Supply and installation of performance monitoring instrumentation including vibrating wire piezometers and Inclinometer for the Ban Houayxai waste dump
MAJOR PROJECT WORK - YEAR 2013 - 2011
No. Work dates Client and project Location of work Summary of work
VI Year 2013
1 December-13 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province, Lao PDR QC assessment and audit for Tailings Storage Facility laboratory testing
2 December-13 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phonsavan Cooper-gold Operation Phonsavan Province, Lao PDR Drilling and instrumentation installation for Houay Naking Sediment Control Dam
3 November to December 2013 Phu Bia Mining Co. Ltd. Ban Houayxai Gold-silver Operation Vientiane Province, Lao PDR Supply and installation of performance monitoring instrumentation for the Tailings Storage Facility dam
4 July to November, 2013 Kiso Jiban Consultant Nghi Son Refinery and Petro-chemical Complex Project Nghi Son, Thanh Hoa Province, Vietnam Supervision and management of geotechnical site investigation for the Nghi Son refinery and petro-chemical complex
5 June to August 2013 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province, Lao PDR Geotechnical investigation and instrumentation installation for hydro-geological study of the mine open pit
6 May to December, 2013 Nui Phao Mining Co. Ltd. Nui Phao Mine Project Dai Tu, Thai Nguyen, Vietnam Hydro-geologic database, instrumentation and modelling for enhanced planning and operation of the Nui Phao mine
7 Dec-13 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phonsavan Cooper-gold Operation Phonsavan Province, Lao PDR Erosion and sediment control study for the mine
VII Year 2012
1 October 2012 to May 2013 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phu Kham Copper-gold Operation Vientiane Province, Lao PDR Geotechnical site investigation at Phu Kham TSF dam site and closure spillway area
2 October to December 2012 Phu Bia Mining Co. Ltd. Phonsavan Copper-gold operation Vientiane Province, Lao PDR Drilling, downhole testing and instrumentation installation for the proposed Tailings Storage Facility Downhole testing and instrumentation installation for the pit geotechnical drilling programme
3 September  to November 2012 Theun Hinboun Hydropower Company THXP Expansion Project Vientiane Province, Lao PDR Seepage measurement and analysis of potential Nam Gnouang reservoir leakage during initial reservoir operation
VIII Year 2011
1 August  to November 2011 Theun Hinboun Hydropower Company THXP Expansion Project Vientiane Province, Lao PDR Seepage measurement and analysis of potential Nam Gnouang reservoir leakage during initial reservoir operation
2 June to October 2011 Theun Hinboun Hydropower Company THXP Expansion Project Vientiane Province, Lao PDR Geotechnical site investigation and engineering and construction design of the THXP stage 2 seepage retaining dike
Lao
Registered Lao Office:
Road No 7, Ban Phonsavanxay