ເຄື່ອງມືທາງທໍລະນີເຕັກນິກ

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືທາງທໍລະນີເຕັກນິກ

- ການອອກແບບລະບົບເຄື່ອງມື, ການຈັດຫາ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ; ການເກັບກູ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນ; ລະບົບວິເຄາະຂໍ້ມູນ; ການປະເມີນຄ່າວັດແທກທີ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ປອດໄພ; ບັນດາລະບົບແຈ້ງເຕືອນຕ່າງໆ

-
ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ: ລະບົບວັດແທກຄວາມງ່ຽງອິນຄລີໂນມີເຕີ, ເຄືອງວັດແທກປີໂຊມີເຕີແບບສັ່ນໄກວ, ເຄື່ອງວັດແທກການຊຸດຕົວດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ, ລະບົບຊອນເດັກສ໌ (Sondex), ຊ່ອງວັດແທກຄວາມດັນທັງໝົດ, ຊ່ອງວັດແທກການຊຸດຕົວ ....

-
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານສຳລັບລະບົບເຄື່ອງມືທາງທໍລະນີເຕັກນິກ
ການຕິດຕັ້ງຄວາໂທຣລັອກເກີ (Quattro Logger) ສຳລັບການບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບອັດຕະໂນມັດຂອງປີໂຊມີເຕີ
ການວັດແທກຄວາມງ່ຽງ ແລະ ການຊຸດຕົວດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ
ການວັດແທກຄວາມງ່ຽງ ແລະ ການຊຸດຕົວດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ
ການຕິດຕັ້ງສະຖານີບັນທຶກຂໍ້ມູນແບບອັດຕະໂນມັດຂອງເຄື່ອງປີໂຊມີເຕີ ແລະ ຊ່ອງວັດແທກການຊຸດຕົວ
ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ເຄືອງວັດແທກປີໂຊມີເຕີແບບສັ່ນໄກວ
ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນເຄື່ອງວັດແທກຄວາມງ່ຽງອິນຄລີໂນມີເຕີ ແລະ ລະບົບຊອນເດັກສ໌ (Sondex)
ການຕິດຕັ້ງອິນຄລີໂນມີເຕີຂອງ ສະລົບ ອິນດີເຄເຕີ ເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍໃຕ້ດີນຢູ່ອ່າງເກັບຫາງແຮ່ຂອງໂຄງການພູຄຳ
ການສະໜອງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປີໂຊມີເຕີແບບສັ່ນໄກວຢູ່ອ່າງເກັບຫາງແຮ່
Lao
Registered Lao Office:
Road No 7, Ban Phonsavanxay