ຄຸນະພາບລະດັບສາກົນໃນລາຄາທ້ອງຖິ່ນ

ຈີໂອເທັກ ອິນເຕີເນຊັນນໍ ເປັນບໍລິສັດ ນັກວິສະວະກອນ ແລະ ຜູ້ຮັບວຽກມອບເໝົາທາງທໍລະນີເຕັກນິກ ເຊິ່ງດຳເນີນທຸລະກິດທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍສະໜອງການທົດລອງພາກສະໜາມທາງດ້ານທໍລະນີເຕັກນິກ ລວມມີ ການທົດລອງອັດຕາການຊຶມລູຈົງ (Lugeon); ແລະ ການອອກແບບ, ການສະໜອງ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາພຶດຕິກຳກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືທາງທໍລະນີເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສາກົນ
Read More
ການສຳຫຼວດທາງທໍລະນີເຕັກນິກ

ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ປະກອບມີການເຈາະສຳຫຼວດທທາງທໍລະນີເຕັກນິກ
, ການຕອກ SPT, ການທົກລອງອັດຕາການຊຶມຂອງນຳ້, ແລະ ການເກັບຕົວຢ່າງດີນ ແລະ ຫີນ ເພື່ອການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງທາງທໍລະນີເຕັກນິກ.

ອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາລວມມີ: - ເຄື່ອງເກັບຕົວຢ່າງ Mazier ສາມຊັ້ນແບບບໍ່ມີການລົບກວນດີນ; - ເຄື່ອງເກັບຕົວຢ່າງຝາບາງດ້ວຍລູກສູບໄຮໂດຣລິກ; - ກ້ານເກັບແທ່ງຕົວຢ່າງສາມຊັ້ນ; - ກ້ານເກັບແທ່ງຕົວຢ່າງສອງຊັ້ນ; - ຊຸດອັດອາກາດດ້ວຍສາຍແບບສົ້ນດຽວ ແລະ ສອງສົ້ນສຳລັບການທົດສອບອັດຕາການຊືມຂອງນຳ້ຕາມວິທີລູຈົງ (Lugeon) ໃນຮູເຈາະ.
Read More

ເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາທາງທໍລະນີເຕັກນິກ

 

ການອອກແບບລະບົບເຄື່ອງມື, ການຈັດຫາ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ; ການກູ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ມູນ; ລະບົບການວິເຄາະຂໍ້ມູນ; ການປະເມີນຄ່າວັດແທກທີ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ປອດໄພ; ບັນດາລະບົບການແຈ້ງເຕືອນ

ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ: ລະບົບວັດແທກຄວາມງ່ຽງອິນຄລີໂນມີເຕີ, ເຄືອງວັດແທກປີໂຊມີເຕີແບບສັ່ນໄກວ, ເຄື່ອງວັດແທກການຊຸດຕົວດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ, ລະບົບຊອນເດັກສ໌ (Sondex), ຊ່ອງວັດແທກຄວາມດັນທັງໝົດ, ຊ່ອງວັດແທກການຊຸດຕົວ ....

Read More
We are the Exclusive Distributors
Solutions for Sealing Leaks
ພວກເຮົາຮັບແກ້ໄຂບັນຫາໃນການສ້ອມແປງໂຄງສ້າງ, ການອັດຮູຮົ່ວ, ການປົກປິດໜ້າໂຄງສ້າງ, ການຍົກຕົວຂອງພື້ນ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ
ພວກເຮົາເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍໃນຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ
ລະບົບເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບໄຮ້ສາຍ
ພະລັງງານຕ່ ຳ, ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ແລະ dataloggers ທີ່ ເໝາະ ສົມກັບສະ ໜາມ ທີ່ໃຊ້ ສຳ ລັບການຊອກຫາຂໍ້ມູນ. ການສື່ສານທາງວິທະຍຸໄລຍະໄກ, ຍາວເຖິງ 15 ກິໂລແມັດໃນສະຖານທີ່ເປີດແລະ 4 ກິໂລແມັດໃນສະຖານະການໃນຕົວເມືອງ
ພວກເຮົາເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຢູ່ໃນທຸກຂົງເຂດທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ
Geotechnical and structural instruments
ເຄື່ອງມືທາງທໍລະນີເຕັກນິກ ແລະ ໂຄງສ້າງ ຈາກບໍລິສັດ ສະລົບອິນດີເຄເຕີສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາຄວາມງ່ຽງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ຄວາມດັນ, ແລະ ຄວາມໜ່ວງ ...
ພວກເຮົາເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຢູ່ຫວຽດນາມ, ລາວ, ແລະ ປາປົວນິວກິນີ
Soil Reinforcement and Ground Stabilisation
ບໍລິສັດ ເທນຊາ ອິນເຕີເນຊັນນໍ ແມ່ນບໍລິສັດຊັ້ນນຳ ແລະ ຊ່ຽວຊານລະດັບໂລກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີກ່ຽວກັບການເສີມກຳລັງດີນ ແລະ ການສ້າງຄວາມສະຖຽນລະພາບຂອງພື້ນດີນ.
ພວກເຮົາເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຢູ່ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ
Geotechnical Engineering & Contracting Services
GEOTECHNICAL INVESTIGATION
ການສຳຫຼວດທາງທໍລະນີເຕັກນິກ
ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ທາງທໍລະນີເຕັກນິກເພື່ອສຶກສາຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຕົກ KPGNN1.
ວຽກທີ່ເຮັດລວມມີການເຈາະສຳຫຼວດທາງທໍລະນີເຕັກນິກ, ການທົດລອງພາກສະໜາມ, ແລະ ການເກັບຕົວຢ່າງດີນແບບບໍ່ມີການລົບກວນຈາກທັງຮູເຈາະເທິງບົກ ແລະ ຢູ່ໃຕ້ແມ່ນຳ້; ແລະ ການສຳຫຼວດດ້ວຍຄື້ນສຽງ ຫຼື ລະບົບໄຊສະມິກ
GEOTECHNICAL INSTRUMENTATION
ເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາທາງທໍລະນີເຕັກນິກ
ຈີໂອເທັກ ອິນເຕີເນຊັນນໍ ກຳລັງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາ; ປີໂຊມີເຕີ, ແລະ ອິນຄລີໂນມີເຕີ ຢູ່ເຂື່ອນເກັບຫາງແຮ່ຂອງໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ພູຄຳ ໃນ ສປປ ລາວ
FOUNDATION GROUTING
ການປຳ້ປູນອັດຊ່ອງວ່າງຮາກຖານ
ຈີໂອເທັກ ອິນເຕີເນຊັນນໍ ໄດ້ສະໜອງການເຈາະ ແລະ ປຳ້ປູນອັດຊ່ອງວ່າງເພື່ອຕິດຕັ້ງມ່ານອັດຊ່ອງວ່າງທີ່ມີການຊືມຂອງນຳ້ຢູ່ຝາຄຳ້ທາງນຳ້ລົ້ນຂອງອ່າງເກັບຫາງແຮ່ (TSF) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຊືມຂອງນຳ້.
Lao
Registered Lao Office:
Road No 7, Ban Phonsavanxay