Khoan khảo sát địa chất công trình bằng máy khoan tự hành BD 520, đóng SPT tự động và máy khoan XY
Lấy mẫu nguyên dạng bằng ống mẫu piston thành mỏng, Bộ ống mẫu Denilson, Mazier
Thí nghiệm SPT, ép nước, cắt cánh, nén ngang trong hố khoan…
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

Khảo Sát Địa Chất Công Trình
khoan khao sat DCCT, lay mau thanh mong, Ống mẫu thành mỏng, thí nghiệm ép nước, ống mẫu mazier, lấy mẫu nguyên dạng, đóng STP, Thí nghiệm SPT, thí nghiệm mẫu đất, mô tả đất đá.

khoan khao sat DCCT, lay mau thanh mong, Ống mẫu thành mỏng, thí nghiệm ép nước, ống mẫu mazier, lấy mẫu nguyên dạng, đóng STP, Thí nghiệm SPT, thí nghiệm mẫu đất, mô tả đất đá.