Đầu đo nghiêng, Đầu đo nghiêng được sử dụng để theo dõi các dịch chuyển ngang của đất trong các khu vực trượt đất và các bờ đắp.  Chúng cũng được sử dụng để theo dõi độ lệch của các tường chắn và cọc khi chịu tải trọng.  Đầu đo nghiêng ngang sẽ được thảo luận trong một phần khác, được sử dụng để theo dõi lún trong nền móng và các bờ đắp.
Các lý do cho việc lắ
p đt đầu đo nghiêng như sau: 
Điều tra hiện trường, Điều tra hiện trường địa kỹ thuật liên quan đến các đánh giá về cường đ đất và tính ổn đnh. Đầu đo nghiêng theo dõi dịch chuyển, một phép đo n định trực tiếp.  Vì vậy chúng thường được sử dụng trong điều tra hiện trường.  Lắp đặt tại một vị trí đã dự kiến trong đập, một đầu đo nghiêng có thể phát hiện dịch chuyển tại mặt phẳng cắt dưới đất.  Mặt phẳng cắt có thể gây nhiều vấn đề sau này khi hồ chứa sau đập được chứa nước và áp lực nước lỗ rỗng dọc theo mặt phẳng cắt tăng lên.
Kiểm chứng các giả
định thiết kế, Đầu đo nghiêng có thể được lắp đt để kiểm tra rằng các dịch chuyển thực tế của một công trình có tương quan với những dịch chuyển đã đựợc dự đoán trong giai đoạn thiết kế. Ví dụ: một đầu đo nghiêng có thể được lắp đặt phía sau một tường chắn để kiểm tra rằng nó không lệch quá 7.5 cm khi chịu toàn bộ tải trọng.  Nếu đầu đo nghiêng phát hiện độ lệch quá 7.5 cm, người thiết kế có thể sửa đổi thiết kế cho những phần tiếp theo của tường chắn.  
Xác định nhu cầu cho các phép đo chính xác, Đầu đo nghiêng được lắp đt để theo dõi độ lớn, hướng và tốc độ dịch chuyển.  Thông tin này giúp các kỹ sư xác định nhu cầu cho các phép đo chính xác.  Ví dụ,  Bộ giao thông có thể biết rất nhiều sự trượt đất có thể gây sự cố cho các con đường nhưng không đủ tiền hoặc nhân lực để ổn định tất cả chúng.  Qua theo dõi trượt đất bằng đầu đo nghiêng các kỹ sư có thể nhận dạng những nguy cơ xấu nhất và đặt ưu tiên cho các biện pháp ổn định.
Theo dõi sự thực hiện
lâu dài,
Đầu đo nghiêng được lắp đặt cho việc theo dõi lâu dài để phát hiện những thay đi các điều kiện mặt đất hay trong bản thân công trình.  Ví dụ, một nhà thầu đang tân trang lại một tường chắn đất tình cờ làm tắc hệ thống thoát nước của nó, làm cho áp lực nước lỗ rỗng sau tường chắn tăng lên.  Một đầu đo được theo dõi thường xuyên có thể phát hiện dịch chuyển trong đất sau tường chắn trước khi có thể nhìn thấy dịch chuyển trên tường chắn. 
Theo dõi an toàn,
Đầu đo nghiêng, đặc biệt là đầu đo nghiêng đặt tại chỗ được theo dõi một cách liên tục có thể cảnh báo sớm sự cố thê thảm.  Các hệ thống như thế này có thể được lắp đặt gần đường cao tốc, đường xe lửa và các đường ống chạy qua các khu vực trượt lở.